Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2017

ventrose
Reposted fromhysterie hysterie vianivea nivea

July 08 2015

ventrose
4504 41ad
Reposted frommaniamania maniamania vianivea nivea
ventrose
- Jak żyć, żeby nie żałować?
- Myślę, że tak się nie uda, bo zawsze się czegoś żałuje. Można się tylko starać żałować jak najmniej.
— Helena Norowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
ventrose
2374 c14f 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vianivea nivea
5571 03e0
Reposted frommittland mittland vianivea nivea
ventrose
6001 9d2c
Reposted fromrol rol vianivea nivea
ventrose
2385 2cb3 500

Ten, kto kocha albo kocha bardziej, komu bardziej zależy na miłości lub na związku, przegrywa. Chodzi o to, że ten, kto kocha mniej, ma władzę.

R.W. Fassbinder

Reposted fromKACHA KACHA vianivea nivea
3433 87e6 500

chandelyer:

Fadwa Baalbaki spring 2015 couture

(via misterpoof)
Reposted fromshujinko shujinko vianivea nivea

July 07 2015

ventrose
Ale myśl nie ma powiek, żeby je zamknąć, ani uszu, żeby je zatkać ...
— D. Mitchell

July 05 2015

0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viaromantycznosc romantycznosc
ventrose
2494 2550 500

June 26 2015

ventrose
ventrose
Reposted frombluuu bluuu vianivea nivea
ventrose
5389 7810
Reposted frompulperybka pulperybka viadreamadream dreamadream
ventrose
9397 82a1
it made me smile
Reposted fromsaku saku viadreamadream dreamadream
ventrose
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl